Izjava o pristupačnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN, broj 17/19; dalje: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koje se nalazi na adresi: https://www.hakom.hr/.
Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj
 
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
 
a) neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
 
Mrežno sjedište https://www.hakom.hr/ Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti većim je dijelom usklađeno sa Zakonom na snazi od 23. rujna 2019., a iznimke od toga očituju se u sljedećem:
 
• Kao glavni elementi mrežnih stranica, izuzev početne mrežne stranice, tzv. „Naslovnica“, ne koriste se svugdje strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside) umjesto div elemenata kako bi čitači ekrana prepoznali značenje pojedinog elementa odnosno da bi slijepe i slabovidne osobe znale kada prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu.
 
• U slučajevima u kojima čitač zaslona ne prepoznaje element i/ili netočno prenosi informaciju, informacije se ne prenose na svim mrežnim stranicama i zvukovnim zapisom.
 
• Slike i složene slike nemaju na svim mrežnim stranicama opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje.
 
• Poveznice nisu na svim mrežnim stranicama deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih.
 
• U osiguranju zahtjeva za pristupačnost na audio i videozapisima mrežnog sjedišta koristi se službeni YouTube kanal Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te posljedično dostupne funkcionalnosti odnosno ograničenja platforme YouTube.
 
• Veličina ikona u mobilnim aplikacijama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju dodirom prsta, nije na svim mrežnim stranicama najmanje 48 x 48 dp9, a međusobna udaljenost tih tzv. klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta, nije na svim mrežnim stranicama najmanje 8 pt.
 
• PDF datoteke na svim mrežnim stranicama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Worda, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenta te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. 
 
b) nerazmjerno opterećenje
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti za sve neusklađenosti navedene u točki a) privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
 
c) sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.    
Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine.
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta HAKOM-a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost_stranica@hakom.hr
Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


 
 ispiši stranicu