e-Odobrenje za nepokretnu

 Naputak za izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije  e-Odobrenje za nepokretnu.
Web aplikacija e-Odobrenje za nepokretnu omogućuje elektroničko zaprimanje zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu i poništenje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju, za korištenje određenih radiofrekvencijskih kanala za prijenos radijskih signala.
 
Aplikacija e-Odobrenje za nepokretnu omogućuje, uz gore navedene funkcionalnosti i grupno podnošenje zahtjeva za iste radnje.
Grupno podnošenje zahtjeva će korisnicima omogućiti podnošenje više zahtjeva istovremeno, čime će se smanjiti vrijeme i trud potreban za pojedinačno podnošenje zahtjeva.
 
Kod odabira grupne funkcionalnosti za podnošenje zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu i poništenje dozvole potrebno je koristiti Excel predložak za grupni zahtjev.
Predložak će sadržavati potrebna polja i informacije za svaku dozvolu.
Nakon što se popuni s odgovarajućim podacima, Excel predložak će se učitati putem aplikacije, te će se provesti validacija dokumenta kako bi se osiguralo da su svi potrebni podaci ispravno uneseni i da format odgovara očekivanom obrascu.
Nakon uspješne validacije, podaci iz Excel predloška će se koristiti za generiranje grupnog zahtjeva za izdavanje, produljenje, izmjenu ili poništenje dozvole.
 
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje/produljenje/izmjenu/poništenje odobrenja putem aplikacije e-Odobrenje za nepokretnu potrebni su:
 
  1. Aktivan korisnički račun na HAKOM web mjestu
    Ako podnositelj zahtjeva nema aktivan korisnički račun, treba se prvo registrirati kako bi mogao podnijeti zahtjev za izdavanje, produljenje, izmjenu i/ili poništenje odobrenja.
  1. Preslika Potvrde o OIB-u u elektroničkom obliku
    Ako je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, nije ih obavezan ponovno dostaviti.
  1. Projekt (tehnička dokumentacija) za radijsku postaju sukladno važećem Pravilniku o dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra, u elektroničkom obliku. Ako je podnositelj zahtjeva već ranije dostavio HAKOM-u tehničku dokumentaciju za radijsku postaju s parametrima iz podnesenog zahtjeva, nije obvezan isto ponovno dostaviti.


NAPOMENE:
  1. Pripremljeni skenirani prilozi moraju biti u .pdf, .jpg, .jpeg, .png ili .gif formatu maksimalne veličine do 50 MB inače ih nećete moći priložiti.
HAKOM prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva temeljem ovlasti HAKOM-a propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, u svrhe obrade zahtjeva, dodjele i izdavanja odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra te vođenja i objave baze podataka radiofrekvencijskog spektra na način propisan člankom 83. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Osobni podaci kontakt osoba prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhe kontaktiranja i razmjene informacija vezanih uz zahtjeve podnesene u sustavu e-odobrenja, te se neće dostavljati ni razmjenjivati s trećim osobama. Podaci iz sustava e-odobrenja pohranjuju se u rokovima određenim Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva HAKOM-a. Detaljnije o uvjetima i načinu obrade osobnih podataka, kao i pravima vezanim uz obradu možete provjeriti na sljedećoj poveznici
 
 

 ispiši stranicu