Česta pitanja

 

Pretplatnički ugovor
 
Kojim su propisima regulirani odnosi operatora i korisnika usluga?
Odnosi operatora i korisnika regulirani su Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), pravilnicima u području elektroničkih komunikacija te ostalim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača i međusobni odnosi davatelja usluga i korisnika (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon i dr.).
 
Na što trebam paziti prilikom sklapanja ugovora?
Prilikom sklapanja ugovora trebate se upoznati sa svim odredbama istog, uključujući i odredbe napisane sitnim slovima te zatražiti pojašnjenje svih nejasnih odredbi pretplatničkog ugovora. Napominjemo kako je operator obvezan detaljno Vam pojasniti sve odredbe ugovora i pružiti informaciju o mogućim ograničenjima ugovorene usluge. Sastavni dio ugovora, uz obrazac za zasnivanje pretplatničkog odnosa, čine opći uvjeti poslovanja, opći i posebni uvjeti korištenja usluge te cjenik usluga za koje se ugovor sklapa. Stoga trebate provjeriti jeste li zaprimili sve dokumente koji čine pretplatnički ugovor, odnosno jeste li upućeni na koji način iste možete preuzeti. U slučaju ako Vam operator prilikom zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora u svojim poslovnim prostorijama nije uručio prethodno navedene sastavne dijelove ugovora nego Vas je uputio da iste preuzmete na njegovoj internetskoj stranici, imate pravo raskida ugovora bez plaćanja naknade u roku od 3 radna dana od dana sklapanja istog, uz povrat uređaja ukoliko je isti kupljen ili dobiven prilikom ugovaranja. Navedeni uređaj prilikom povrata mora biti tvornički zapakiran.
 
Jesam li potpisom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa sklopio ugovor?
Da, pretplatnički ugovor je sklopljen Vašim potpisom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa, i prihvaćanjem istog od strane operatora. Napominjemo kako svaki zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa mora sadržavati informacije: o vrsti usluge čije korištenje se ugovora, sveukupnoj cijeni usluge (koja uz osnovnu cijenu treba uključivati sve dodatne naknade i popuste s vremenskim trajanjem, kao i naziv stavki važećeg cjenika prema kojem će se obavljati naplata), trajanju ugovora uključujući i obvezno razdoblje istog, maksimalni rok uspostave usluge, uvjete otkazivanja ugovora i sl. Napominjemo kako ugovor o usluzi interneta u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži treba sadržavati informacije o minimalnoj, uobičajeno dostupnoj i maksimalnoj brzini širokopojasnog pristupa internetu, dok ugovor o usluzi interneta u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži putem USB sticka treba sadržavati informaciju o pravu korisnika na probni rok korištenja usluge (u trajanju od najmanje 5 dana).
 
Potpisao sam ugovor s operatorom. Što to znači za mene?
To znači da ste prihvatili prava i obveze iz pretplatničkog odnosa koji je uređen tim ugovorom, a koja moraju biti u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i podzakonskim propisima, objavljenim općim uvjetima poslovanja, posebnim uvjetima korištenja usluge i cjenikom operatora te posebnim propisima.
 
Koje su informacije o sadržaju ugovora relevantne u slučaju kada se informacije dobivene na prodajnom mjestu
operatora razlikuju od informacija navedenih u ugovoru?

Relevantne su samo informacije navedene u zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa odnosno u pretplatničkom ugovoru, a koji uključuju opće uvjete poslovanja, posebne uvjete korištenja usluge za koju sklapate ugovor, cjenik te ostale relevantne dokumente. Znači, prije sklapanja pretplatničkog ugovora potrebno je da pročitate sve uvjete istog te, ukoliko su vam pojedine odredbe nejasne, zatražite pojašnjenje istih. Također, u slučaju ako Vam operator prilikom zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora u njegovim poslovnim prostorijama nije uručio sastavne dijelove ugovora (opći uvjeti poslovanja, opći i posebni uvjeti korištenja usluge te cjenik usluga) nego Vas je uputio da iste preuzmete na njegovoj internetskoj stranici, imate pravo raskida ugovora bez plaćanja naknade u roku od 3 radna dana od dana sklapanja istog, uz povrat uređaja ukoliko je isti kupljen ili dobiven prilikom ugovaranja. Navedeni uređaj prilikom povrata mora biti tvornički zapakiran.
 
Sklopio sam ugovor s operatorom u trgovačkom centru (u stanu, na ulici …) i naknadno sam utvrdio da prilikom sklapanja istog nisam dobio točne informacije. Što mogu učiniti?
Sklopili ste ugovor izvan poslovnih prostora operatora i isti imate pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana sklapanja. U slučaju da Vas operator nije na propisani način obavijestio o navedenom pravu na raskid ugovora, Vaše pravo na raskid ugovora bez obveze plaćanja ikakvih naknada za raskid, osim troška korištenja usluga, prestaje po isteku 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.
 
Prihvatio sam telefonsku ponudu operatora za novi ugovor. Naknadno sam utvrdio da nisam dobio točne informacije. Što mogu učiniti?
Prihvaćanjem telefonske ponude operatora sklopili ste ugovor na daljinu. Kako bi navedeni ugovor bio valjan, operator je obvezan dostaviti Vam bez odgode obavijest o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju (npr. papir, elektronička pošta…), a Vi ćete nakon primitka iste operatoru dostaviti potvrdu svoje suglasnosti na način kako je to propisano u obavijesti (pisanim putem, odgovarajućim elektroničkim putem ili plaćanjem prvog računa). Navedena obavijest treba sadržavati informaciju o pravu na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga za raskid, u roku od 14 dana od dana kada ste dali potvrdu svoje suglasnosti. U slučaju da niste obaviješteni o navedenom pravu na jednostrani raskid ugovora, vaše pravo na isti prestaje po isteku 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.
 
Kako da preuzmem uređaj kupljen prilikom sklapanja ugovora na daljinu?
Operator Vam je obvezan uređaj, dostaviti isključivo na vlastito prodajno mjesto ili na Vašu kućnu adresu, odnosno adresu sjedišta, podružnice ili poslovnice za korisnika koji je pravna osoba. Obavijest koja se šalje uz uređaj mora biti dostavljena fizički odvojeno od ambalaže u kojoj se dostavlja uređaj ili na vidljivom mjestu na ambalaži.
 
Ugovaratelj usluge (pretplatnik, korisnik) je preminuo. Dolazi li automatski do raskida ugovora ili se nasljednici pokojnika mogu nastaviti koristiti uslugom? Mora li se u slučaju raskida ugovora platiti naknada za prijevremeni raskid ako nije isteklo obvezno razdoblje trajanja ugovora?
Smrću korisnika koji je fizička osoba prestaje pretplatnički ugovor i ne postoji obveza nasljednika za plaćanjem naknade za prijevremeni raskid ugovora ukoliko ne žele nastaviti koristiti uslugu, a u trenutku smrti korisnika nije isteklo obvezno razdoblje trajanja ugovora. Međutim, ako se nasljednici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva, nakon smrti korisnika nastave koristiti uslugom koju je on ugovorio, smatra se da su time izrazili volju za nastavkom pretplatničkog ugovora. U tom su slučaju nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva obvezni od operatora zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime. Operator je obvezan navedeni prijenos pretplatničkog ugovora izvršiti u roku od 3 radna dana od zaprimanja potpune dokumentacije podnositelja zahtjeva za prijenosom. Međutim, operator nije obvezan omogućiti prijenos pretplatničkog ugovora ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja. Također, u slučaju kada nasljednici ne žele nastaviti koristiti uslugu, potrebno je da o tome obavijeste operatora.
 
Mogu li pretplatnički ugovor prenijeti na drugu osobu?

Da, pretplatnički ugovor možete prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu, bez naknade. Operator je obvezan prijenos izvršiti u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Navedeni prijenos ugovora u nepokretnoj mreži je moguće izvršiti pod uvjetom da se novi pretplatnik nastavi koristiti uslugama putem iste priključne točke mreže i pretplatničkog broja. Napominjemo kako nakon prijenosa pretplatničkog ugovora, prethodni pretplatnik ostaje odgovoran za obveze nastale do trenutka prijenosa, a za obveze nastale od trenutka prijenosa postaje odgovoran novi pretplatnik.
 
Netko mi je ukrao identitet, sklopio pretplatnički ugovor  i kupio mobilni uređaj na moje ime. Obzirom da me operator tereti za dugovanje, što mogu učiniti?
Svaka krađa identiteta i lažno predstavljanje je kazneno djelo. Prvo što trebate učiniti je prijaviti događaj policiji kako bi spriječili da netko i dalje koristi vaše podatke, a presliku potvrde prijave kaznenog djela priložite u svojem prigovoru operatoru kod kojeg je kriminalac lažno zasnovao pretplatnički odnos. U prigovoru tražite da operator zbog krađe identiteta zastane sa svim radnjama naplate te poništi tako sklopljen ugovor bez štetnih posljedica za Vas. Napominjemo kako, u slučaju krađe ili gubitka osobne iskaznice isto odmah prijavite policiji kako biste spriječili štetne posljedice korištenja Vaših osobnih podataka od strane trećih osoba.
 
Što je to ugovor s obveznim trajanjem?
Korisnici u pravilu s operatorom potpisuju ugovor na neodređeno vrijeme, ali na određeno razdoblje obveznog trajanja (tzv. ugovorna obveza) koje može trajati najviše 24 mjeseca. Obzirom da korisnik sklapanjem ugovora uz obvezno razdoblje trajanja obično dobiva određene pogodnosti u vidu popusta na cijenu usluge ili uređaja, korisnik je u slučaju raskida ugovora prije isteka obveznog razdoblja trajanja obvezan platiti odgovarajuću naknadu koja je jednaka mjesečnoj naknadi za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadi u visini popusta na proizvode i usluge koje je korisnik ostvario ako je plaćanje iste povoljnije za korisnika. Naglašavamo kako ugovor ne prestaje istekom razdoblja obveznog trajanja istog nego ga korisnik tada može raskinuti bez obveze plaćanja naknade za prijevremeni raskid.
 
Imam ugovor s obveznim trajanjem, a selim se na drugu adresu. Što mogu učiniti?
Ukoliko selite na novu adresu i želite preseliti priključak na novu adresu, od operatora pisanim putem trebate zatražiti preseljenje priključka na novu adresu. U slučaju da operator nema tehničkih mogućnosti za preseljenje priključka na novu adresu, imate pravo raskida ugovora bez obveze plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Preseljenje na novu adresu dokazuje se potvrdom o promjeni prebivališta/boravišta koju Vam može izdati nadležna policijska uprava.
 
Istekao mi je ugovor s operatorom. Hoću li ostati bez usluge?
Obzirom da se pretplatnički ugovori sklapaju na neodređeno razdoblje trajanja, isti ne može isteći nego se može samo raskinuti temeljem zahtjeva jedne stranke ugovora, odnosno Vas ili operatora. Navedeno znači da istekom obveznog razdoblja trajanja ugovora ne dolazi do raskida ugovora nego prestaje eventualna obveza korisnika da, u slučaju raskida ugovora, plati određenu naknadu. Operator će i nakon isteka obveznog razdoblja ugovora nastavit sa pružanjem usluge sukladno uvjetima konkretnog pretplatničkog ugovora, osim u slučaju ako ste unaprijed odredili dan raskida ugovora. Napominjemo kako je uvjetima ugovora često određeno da se usluge nakon isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora nude po promijenjenim uvjetima, pa koristimo priliku da Vas upozorimo kako bi bilo dobro da prije isteka obveznog razdoblja trajanja ugovora provjerite jesu li istim predviđene promijene uvjeta.
 
Mogu li ranije raskinuti ugovor sklopljen na određeno vremensko razdoblje?
Ugovor možete raskinuti u svakom trenutku. Međutim, bitno je naglasiti kako se uvjetima pretplatničkog ugovora može odrediti obveza da, u slučaju ako korisnik ugovor raskine ili je ugovor raskinut krivnjom korisnika prije isteka obveznog razdoblja trajanja ugovora, korisnik mora platiti naknadu za prijevremeni raskid koja je jednaka mjesečnoj naknadi za ostatak trajanja ugovora ili naknadi u visini ostvarenog popusta na proizvode i usluge ako je plaćanje te naknade povoljnije za korisnika.
 
Razmišljam o raskidu ugovora kojem nije isteklo razdoblje obveznog trajanja. Mora li mi operator dati informaciju o iznosu naknade za prijevremeni raskid koju sam obvezan platiti ukoliko se odlučim na raskid ugovora?
Da, operator Vam je obvezan u svako vrijeme bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana i u zatraženom obliku dati informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora te načinu uplate na način da dobijete informaciju o ostvarenim popustima na proizvode i usluge, kao i mjesečnim naknadama za ostatak razdoblja obveznog trajanja pretplatničkog ugovora. Zahtjev možete podnijeti usmeno, pisanim ili elektroničkim putem, pri čemu informacija o iznosu dugovanja mora sadržavati datum izračuna te datum početka i kraja ugovorne obveze.
 
Mora li me operator obavijestiti o isteku ugovora s obveznim trajanjem? Može li operator bez mog pristanka produžiti ugovor na još dvije godine?
Nije propisana obveza operatora da obavijesti korisnika o isteku razdoblja obveznog trajanja ugovora, pri čemu je bitno naglasiti kako isto ne može biti dulje od dvije godine. Nakon isteka obveznog razdoblja trajanja ugovora korisnik ima pravo u svakom trenutku raskinuti ugovor bez obveze plaćanja ikakve naknade. Šutnja korisnika prilikom isteka ugovora ne može se ni na koji način smatrati pristankom na novi ugovor s obveznim trajanjem.
 
Mogu li privremeno isključiti uslugu na način da ne plaćam mjesečnu naknadu za istu? 
Da, uslugu možete privremeno isključiti najmanje jednom u kalendarskoj godini u trajanju od 3 mjeseca na način da svom operatoru podnesete zahtjev za privremeno isključenje usluge. U općim uvjetima poslovanja, operator može odrediti i dulji rok takvog privremenog isključenja. U zahtjevu za privremenim isključenjem možete zatražiti željeni datum isključenja, a ukoliko isti ne naznačite, operator je obvezan privremeno isključenje izvršiti u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva. Za vrijeme privremenog isključenja ne plaćate mjesečnu ili tromjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, ali Vam operator može naplatiti cijenu usluge ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme na zahtjev korisnika, a sukladno važećem cjeniku.
 
Mora li mi operator pružiti uslugu u bilo kojem području Republike Hrvatske?
Svi korisnici usluga na cijelom području Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji, imaju pravo na korištenje usluga koje ulaze u opseg univerzalnih usluga, a koje, među ostalim, uključuju i pristup javnoj telefonskoj mreži te javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju te pristup najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga. Također, istima su predviđeni i posebni cjenovni sustavi prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina korisnika usluga. U Republici Hrvatskoj je za operatora univerzalnih usluga proglašen Hrvatski Telekom d.d.
 
Operator je odbio moj zahtjev za sklapanjem ugovora jer uslugu ne pruža na lokaciji na kojoj ja istu zahtijevam. Mora li mi operator omogućiti korištenje navedene usluge?
Ne mora, osim u slučaju kada se radi o zahtjevu za univerzalnim uslugama, podnesenom operatoru univerzalnih usluga. Naime, operatori imaju obvezu da sve usluge koje nude na tržištu pružaju svim korisnicima pod jednakim i transparentnim uvjetima, ali navedeno ne znači da je operator obvezan Vam pružiti uslugu koju nema u svojoj ponudi, odnosno koju ne nudi na određenoj lokaciji. Svaki operator ima pravo samostalno, sukladno svojoj poslovnoj politici i važećim propisima, kreirati ponudu svojih usluga. Također, svaki korisnik ima pravo odabrati usluge onog operatora čija ponuda najviše odgovara njegovim željama i potrebama.
 
Koristim usluge u promotivnom razdoblju. Usluge ipak ne bi zadržao, što mi je činiti?
U slučaju kada su operatori u ponudi usluga uključili određeno promotivno razdoblje korištenja istih, obvezni su korisniku prilikom sklapanja ugovora dati informaciju o trajanju i posljedicama isteka promotivnog razdoblja, kao i o načinima i obvezama otkazivanja ugovorene usluge prije isteka promotivnog razdoblja.
 
Ugovorio sam usluge na probno razdoblje korištenja. Mora li me operator obavijestiti o isteku istog?
Da, u slučaju kada ste sklopili ugovor u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja usluge unutar kojeg može istu otkazati bez naknade, operator Vas je obvezan obavijestiti pisanim putem, u roku od 5 dana prije isteka probnog razdoblja, da se od određenog datuma pretplatnički ugovor neće moći raskinuti bez naplate naknade.
 
Na koji način mogu zatražiti raskid ugovora? U kojem roku je operator obvezan isti realizirati?
Raskid ugovora trebate zatražiti sukladno općim uvjetima operatora, u kojima su detaljno navedeni načini raskida ugovora (uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem i putem telefona ukoliko je omogućeno i sklapanje ugovora na ovakav način) te potrebna dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika. Operator je raskid ugovora obvezan realizirati u nepokretnim mrežama u roku od 5 radnih dana od dana u kojem je isti zatražen, a u pokretnim mrežama u roku od jednog radnog dana od dana u kojem je raskid zatražen.
 
Sklopio sam ugovor s operatorom i dugo čekam na uspostavu usluge. U kojem roku mi je operator obvezan pružiti uslugu?
Po primitku zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj mreži, operator Vam je obvezan u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora dostaviti potvrdu tehničke mogućnosti odnosno obavijest o tehničkoj nemogućnosti pružanja usluge s obrazloženjem. U slučaju da Vam operator istu ne dostavi u navedenom roku, imate pravo jednostranog raskida ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora, a sve do realizacije ugovorene usluge.
Prihvatom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj mreži, operator je obvezan u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora realizirati zatraženu uslugu. Nakon isteka ovog roka, ukoliko usluga nije realizirana, imate pravo  raskida ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora (podnošenjem zahtjeva za raskid ugovora) i pravo na naknadu za kašnjenje u realizaciji usluge.
Bitno je naglasiti kako rok za realizaciju zahtjeva ne teče ako je na lokaciji korisnika potrebno izvesti dodatne radove za izgradnju priključne točke, ako korisnik nije dostupan na lokaciji, za vrijeme trajanja više sile, zbog radnja trećih strana ili zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi i/ili mreži zbog postupanja trećih strana, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.
 
 
Korištenje usluge
 
Operator univerzalnih usluga nudi mi USB stick kao rješenje za korištenje univerzalne usluge. Imam li pravo na fiksni priključak?
Pristup univerzalnim uslugama u pravilu se realizira putem nepokretne elektroničke komunikacijske mreže. Međutim, u slučaju nemogućnosti realizacije usluge putem nepokretne mreže, operator ima pravo da isti realizira korištenjem neke od tehnologija koje su dostupne na lokaciji pojedinog korisnika. Na primjer, putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže (npr. USB stick, WiFi...).
 
Mogu li koristiti USB stick kao zamjenu za i pristup internetu putem nepokretne mreže? Što učiniti ako je kvaliteta signala u pokretnoj mreži nezadovoljavajuća na mojoj lokaciji?
Možete koristiti pristup internetu putem pokretne mreže kao zamjenu za pristup putem nepokretne mreže na način da ugovorite korištenje internet usluga uz USB stick. Međutim, važno je naglasiti da operator usluge u pokretnoj mreži pruža sukladno svojim tehničkim mogućnostima, odnosno da korisnik ugovaranjem istih pristaje na mogućnost da mu usluge neće biti dostupne u svako doba i na svakom mjestu. kao i da je usluga pristupa internetu putem pokretne mreže namijenjena za korištenje na različitim lokacijama odnosno da ista nije vezana uz samo jednu lokaciju kao što je slučaj sa uslugom pristupa internetu putem nepokretne mreže. Također, operator nije odgovoran za eventualne smetnje u korištenju ugovorene usluge ukoliko su iste uzrokovane uvjetima konkretne mikrolokacije na kojoj korisnik koristi uslugu (npr. konfiguracija terena, fizičke prepreke, udaljenost od bazne stanice i sl.). Stoga, a kako bi mogli provjeriti kvalitetu signala pokretne mreže na Vašoj lokaciji, operator Vam je prilikom sklapanja ugovora za internet korištenjem USB sticka uz uvjet obveznog minimalnog trajanja ugovora obvezan osigurati probno razdoblje korištenja uslugom u trajanju od najmanje 5 dana unutar kojega možete raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid.
 
Koja je minimalna brzina interneta koju mi operator univerzalne usluge mora osigurati?
Operator univerzalne usluge obvezan je osigurati brzinu prijenosa podataka od 4 Mbit/s u dolaznom smjeru i 512 kbit/s u odlaznom smjeru.
 
Imam prekide na internetskoj vezi ili je pristup internetu spor i otežan. Kako ću znati da imam brzinu interneta za koju sam platio?
Brzinu interneta u nepokretnoj mreži možete izmjeriti putem aplikacije HAKOMetar, dok istu u pokretnoj mreži možete izmjeriti putem aplikacije HAKOMetarPlus.
Rezultati mjerenja u nepokretnoj mreži predstavljaju jedan od dokaza prilikom podnošenja prigovora na kakvoću internet usluge, dok su isti u pokretnoj mreži samo informativnog karaktera. Napominjemo kako su operatori u pretplatničkom ugovoru u nepokretnoj mreži obvezni navesti minimalnu, uobičajeno dostupnu i maksimalnu brzinu, dok korisnik sklapanjem ugovora u pokretnoj mreži pristaje na mogućnost da mu usluga neće biti dostupna u svakom trenutku i na svakom mjestu.
Pojašnjenja radi, operatori su obvezni odrediti minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu za sve svoje komercijalne pakete na način da ona iznosi najmanje 70% maksimalne (oglašavane) brzine pristupa internetu ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. Kod navedenih paketa ne postoji propisana minimalna brzina već kao što je navedeno ovisi o maksimalnoj. Napominjemo, da nije propisana najniža maksimalna brzina pa temeljem istog minimalna brzina može biti i niža od minimalne brzine propisane za univerzalnu uslugu.
 
Korisnik sam unaprijed plaćene usluge (pre-paid). Imam li pravo na ispis računa?
Da, ukoliko ste registrirani korisnik usluga operator Vam je obavezan, na Vaš zahtjev, pružiti podroban ispis računa za pružene usluge, i to do godinu dana unatrag.
 
Mogu li unaprijed ograničiti potrošnju za uslugu?
Možete. Od operatora trebate zatražiti aktivaciju tzv. mjesečnog limita potrošnje određenog iznosa i operator će Vam, bez naknade, omogućiti zabranu odlaznih usluga nakon što mjesečni troškovi tih usluga prijeđu određeni, unaprijed odabrani iznos mjesečnog limita potrošnje. Najmanji iznos mjesečnog limita iznosi 50,00 kuna, a moguće ga je povećavati u koracima od po 50,00 kuna (na primjerice 100, 150, 200 kuna ili više, budući da maksimalni iznos limita nije propisan). Kod tarifnih modela koji sadrže određeni unaprijed ugovoreni iznos mjesečne naknade limit mjesečne potrošnje se primjenjuje nakon utrošene mjesečne naknade.
 
Mogu li zabraniti pozive prema određenim brojevima?
Možete. Operator će temeljem Vašeg zahtjeva, bez naknade, aktivirati: zabrane odlaznih poziva, isključenje korištenja pojedinih usluga te zabranu slanja/primanja SMS/MMS poruka u okviru usluge sa posebnom tarifom.
 
Mora li me moj operator pokretne mreže upozoriti da sam iskoristio ugovoreni tarifni paket?
Da, operator Vas je obvezan pravovremeno i besplatno obavijestiti o iskorištenosti ugovorenog iznosa tarifnog paketa, tarifnog modela i tarifne opcije.
 
Mora li me operator upozoriti na potrošnju?
Operator Vas mora u najkraćem mogućem roku upozoriti ako je trošak korištenja usluga dvostruko veći od prosječnog iznosa računa za usluge u prethodna tri mjeseca. U slučaju kada koristite uslugu u razdoblju manjem od tri mjeseca operator Vas mora upozoriti u trenutku kada ukupan trošak korištenja javnih komunikacijskih usluga bude dvostruko veća od ugovorenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade.
 
Ispostavljen mi je preveliki račun za usluge. Što mogu učiniti?
Možete podnijeti pisani prigovor operatoru slijedeći proceduru koju možete naći na poveznici: www.hakom.hr/default.aspx?id=127 Napominjemo kako ste do rješenja prigovora obvezni platiti nesporni dio iznosa računa ili prosječni iznos kojim ste bili zaduženi u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor.
 
Operator je promijenio cjenik usluga koji je sada za mene nepovoljniji. Promijenio bih operatora, ali ugovor mi nije istekao i moram platiti naknadu. Što mogu učiniti?
Ako je izmjena cjenika za Vas nepovoljnija u odnosu na ugovorene cijene usluga, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid u roku od 30 dana o dana objave izmjena cjenika, osim u slučaju kad je ista posljedica regulatornih obveza, izmjene poreza na dodanu vrijednost ili izmjene veleprodajnih cijena na koje operator nema utjecaja.
 
Operator je promijenio opće uvjete poslovanja i oni su sad za mene nepovoljni. Promijenio bih operatora, ali ugovor mi nije istekao i moram platiti naknadu. Što mogu učiniti?
Ako su izmjene općih uvjeta poslovanja za Vas nepovoljnije u odnosu na ugovorene opće uvjete, imate pravo raskida ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid, odnosno imate pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 dana od dana objave navedenih izmjena, osim u slučaju ukoliko su iste posljedica regulatornih obveza ili izmjene veleprodajnih uvjeta na koje operator nema utjecaj.
 
Operator ne ispunjava svoje ugovorne obveze. Što mogu učiniti?
U slučaju kada operator ne ispunjava svoje ugovorne obveze, odnosno kada Vam ugovorenu uslugu ne pruža sukladno općim uvjetima poslovanja, imate pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez obveze plaćanja ikakve naknade, osim dospjelog dugovanja za pružene usluge. U slučaju ako Vam operator nije pisanim putem potvrdio kako nije u mogućnosti ispuniti svoju ugovornu obvezu, savjetujemo Vam da samoinicijativno ne raskidate ugovor nego da podnesete pisani prigovor/reklamaciju/zahtjev za rješavanje spora.
 
Mobilni uređaj mi je zaključan na mrežu operatora od kojeg sam ga kupio. Mogu li ga koristiti u drugoj mreži i kako?
Operator u pokretnoj mreži može ograničiti mobilni uređaj i podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) na rad unutar vlastite mreže isključivo za korisnike unaprijed plaćene usluge (pre-paid). Nakon 12 mjeseci korištenja usluge operator je obvezan na zahtjev korisnika, uz predočenje računa o kupnji mobilnog uređaja, bez naknade u roku od 5 dana omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama.
 
Linija mi je u kvaru i uopće ne mogu koristiti uslugu (usluge). U kojem roku operator mora obaviti popravak?
Operator je kvar na opremi koja je u Vašem najmu (najmu korisnika) obvezan ukloniti u roku od 5 dana od dana prijave kvara dok je sve ostale vrste kvarova koji su u području njegove odgovornosti obvezan otkloniti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijave kvara. Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenim rokovima, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano Vašom krivnjom, višom silom ili postupanjem treće strane kojim je onemogućen pristup infrastrukturi i/ili mreži u svrhu otklona kvara, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.
 
Imam li pravo na obeštećenje jer nisam mogao koristiti usluge zbog kvara, a kojeg sam prijavio?
Da, operator Vam je dužan ponuditi umanjenje mjesečne naknade ili Vas na drugi način obeštetiti, razmjerno broju dana nemogućnosti korištenja usluge, ukoliko Vam zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti operatora, a koju operator nije uklonio u roku od 24 sata od trenutka prijave kvara, nije bio omogućen pristup ili korištenje usluga. Nepokrivanje određenog područja korisnim signalom operatora ne smatra se tehničkom smetnjom, pa zbog istog nije moguće dobiti prethodno navedeno umanjenje mjesečne naknade ili obeštećenje. Također, u slučaju da je kvar uzrokovao potpuni prekid usluge koji operator nije otklonio u propisanom roku (na unajmljenoj terminalnoj opremi u roku od 5 dana od prijave kvara te na svim ostalim kvarovima koji su u mjerodavnosti operatora u roku od 15 dana od dana prijave) i da niste nakon isteka propisanog roka iskoristili pravo raskida ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, imate pravo na naknadu za nepravovremeni otklon kvara u iznosu od 240,00 kuna po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana otklona kvara. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana kašnjenja otklona kvara. U tom slučaju podnosite prigovor na kakvoću usluge uz zahtjev za isplatom naknade sukladno članku 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
 
Na liniji mi se nalazi PCM uređaj i zato ne mogu koristiti željene usluge. Mogu li zahtijevati uslugu bez tog uređaja?
Možete podnijeti zahtjev, ali nije propisana obveza operatora da tom zahtjevu i udovolji.
 
Što su usluge s posebnom tarifom? Koja su moja prava prilikom korištenja istih?
Usluge s posebnom tarifom omogućavaju korisnicima da putem posebnih brojeva i kratkih kodova pristupe unaprijed određenim uslugama koje ne spadaju u javne komunikacijske usluge. Operatori navedenih usluga su obvezni krajnjim korisnicima pružiti jasne i transparente informacije u vezi uvjeta korištenja istih, a koje uključuju informacije koje su niže navedene ovisno o vrsti usluga sa posebnom tarifom.
 
Operator usluga s posebnom tarifom je prilikom pružanja govornih usluga sa posebnom tarifom obvezan korisnicima pružiti:
  • informacije o cijeni i načinu naplate usluge na početku samog poziva, a prije korištenja usluge;
  • prekid poziva u roku od najmanje 2 sekunde prije početka naplate poziva kako bi korisnik mogao pravovremeno odustati od uporabe usluge. Istek roka prije početka naplate poziva mora biti označen tonskim signalom;
 
(Informacije navedene u prethodne dvije točke nisu primjenjive u slučaju kada se pozivi odnose na telefonsko glasovanje i humanitarne akcije, i to samo za vrijeme kada se emitiraju televizijske i/ili radio emisije kojima se ostvaruje njihova svrha)
  • prekid poziva kada potrošeni iznos po pozivu prijeđe 150,00 kuna ili kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta, ovisno koja okolnost nastupi ranije;
  • u slučaju kada je usluga namijenjena djeci, poziv se treba prekinuti kada njena potrošnja prijeđe iznos od 50,00 kuna.
 
Operator usluga s posebnom tarifom je prilikom pružanja SMS/MMS usluga sa posebnom tarifom obvezan:
  • jasno naznačiti: kratki kod (broj), cijenu usluge te način na koji se prekida;
  • usluga na pretplatu se može aktivirati tek nakon što korisnik putem SMS poruke potvrdi namjeru korištenja iste;
  • kod usluge na pretplatu, uključujući i jednokratne usluge koje korisniku stvaraju dodatni trošak (npr. prijenos podataka), operator je nakon zaprimanja aktivacijske poruke obavezan korisnika obavijestiti o: cijeni, učestalosti primanja SMS/MMS poruka, trošku prijenosa podataka i načinu prekida uporabe usluge;
  • kod usluge čavrljanja kao usluge sa posebnom tarifom na zaslonu uređaja prije aktivacije usluge treba prikazati: informacije o cijeni usluge, trošku prijenosa podataka i načinu prekida uporabe usluge te se u tom slučaju korisniku usluga može aktivirati tek nakon što korisnik putem SMS/MMS poruke potvrdi namjeru korištenja uslugom slanjem SMS poruke;
  • besplatno obavijestiti korisnika o potrošnji za svaku pojedinačnu uslugu s posebnom tarifom (jednokratnu ili pretplatničku) kada ista dosegne 150,00 kn ili za svakih naplaćenih 30 SMS/MMS, ovisno o okolnosti koja nastupi ranije;
 
Operatori su obvezni na zahtjev korisnika, bez naknade, omogućiti zabranu korištenja uslugama s posebnom tarifom.
 
Ukoliko smatrate da operator nije ispunio neku od propisanih obveza prilikom pružanja usluga s posebnom tarifom, molimo uputite prigovor svom operatoru od kojeg ste dobili račun sa naplatom usluge, pričekajte završetak postupka i javite se na kontakt adresu HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=127.
 
 
Prijenos broja i promjena operatora
 
Mogu li zadržati postojeći broj prilikom promjene operatora?
Možete. U tom slučaju Vi osobno ne raskidate ugovor sa postojećim operatorom nego to za Vas obavlja operator u čiju mrežu prenosite usluge, a kojem ste prethodno predali popunjeni Zahtjev za prijenos broja. U slučaju prijenosa broja u nepokretnoj mreži obrazac jedinstvene izjave iz Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga predstavlja Zahtjev za prijenos broja.
 
U kojem roku će moj broj biti prenesen u mrežu drugog operatora?
Broj u pokretnoj mreži mora biti prenesen u roku od maksimalno 3 radna dana od trenutka kad postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja, dok broj u nepokretnoj mreži mora biti prenesen u roku od maksimalno 5 radnih dana od trenutka kad postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja u sustavu. Međutim, važno je naglasiti da je prijenos broja samo segment cjelokupnog postupka promjene operatora. Naime, u nepokretnoj mreži je novoizabrani operator uslugu obvezan pružiti u roku od 30 dana (uključen je i postupak prijenosa broja od 5 radnih dana), dok u pokretnoj mreži novoizabrani operator je uslugu obvezan pružiti sukladno roku naznačenom na zahtjevu za prijenos broja, koji je u pravilu u roku od 3 radna dana.
 
Kako ću znati kad mi je broj prenesen? Koliko dugo ću biti bez usluge?
Na zahtjevu za prijenos broja označen je vremenski okvir prijenosa broja koji predstavlja razdoblje od isključenja broja iz mreže postojećeg operatora do uključenja u mrežu novoizabranog operatora. Vremenski okvir prijenosa broja ne smije trajati duže od 3 sata i to samo u sljedećim razdobljima: radnim danom od 08.00 do 11.00 sati ili od 12.00 do 15.00 sati. Najdulji mogući prekid usluge odgovara trajanju vremenskog okvira.
 
Broj mi je prenesen sa zakašnjenjem. Imam li pravo na naknadu?
Imate! Svaki korisnik ima pravo na naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja, u iznosu od 10,00 kn za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana nepravovremenog prijenosa broja.
 
Kako ću ostvariti pravo na naknadu?
Zahtjev za isplatom naknade podnosi se u pisanom ili elektroničkim putem novoizabranom operatoru (primatelju broja), najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije prijenosa broja.
 
Operator mi ne želi isplatiti naknadu, a kasnio je s prijenosom broja. Što mogu učiniti?
U slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade, možete podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija u HAKOM-u.
 
Kako ću znati u kojoj je mreži broj koji zovem?
Ukoliko od svog operatora zatražite besplatno uključenje usluge obavijesti o prijenosu broja, dobivati će te obavijesti o mreži operatora u kojoj se nalazi broj koji pozivate. Također, putem aplikacije e-Prenosivost možete provjeriti status prijenosa broja, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi.
 
Broj nepokretne mreže mi je prenesen u roku, ali usluga mi nije pružena. Koja su moja prava?
Imate pravo na naknadu u iznosu od 240,00 kuna po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana realizacije usluge ili dana raskida ugovora, odnosno u slučaju prekida rada usluge uslijed prelaska na novog operatora dužeg od jednog dana za svaki započeti dan prekida. Iznos naknade se obračunava za najviše petnaest 15 dana kašnjenja odnosno prekida usluge. Pravo na naknadu zbog nepravovremenog prijenosa broja isključuje pravo na ostvarivanje ove naknade. Međutim, ukoliko je nepravovremena realizacija usluge uzrokovana Vašom nedostupnošću ili neodazivom na pozive za instalaciju usluge ili dostavljanje opreme, za navedeno razdoblje nema pravo na navedenu. Zahtjev za isplatom naknade podnosi se pisanim ili elektroničkim putem novom operatoru, najkasnije u roku 30 dana od realizacije usluge ili podnošenja zahtjeva za raskid.
 
 
Ostala pitanja
 
Mogu li podnijeti prigovor izravno HAKOM-u?
Ne možete. Odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama je određeno da prvo morate provesti postupak prigovaranja pred operatorom u dva stupnja, a tek onda se u vezi istog možete obratiti HAKOM-u.
 
Mogu li se žaliti HAKOM-u elektroničkim putem?
Možete. Na stranici www.hakom.hr nalazi se aplikacija e-Žalbe putem koje možete predati Vaš zahtjev za rješavanje spora.
 
Imaju li operatori u ponudi uređaje prilagođene osobama s invaliditetom?
Da, operatori su obvezni ponuditi tipkovnice dizajnirane za korištenje za ljude s oštećenjima vida ili nepokretne osobe te uređaje koji osobama s gubitkom sluha omogućuju pozive jednake govornima, ali putem tekstualne poruke ili nekog drugog vizualnog sučelja po cijeni poziva koja ne premašuje cijenu jednakog govornog poziva, a s ciljem postizanja jednakog stupnja dostupnosti usluga osobama s invaliditetom.
 
Moraju li moji podaci biti u imeniku pretplatnika?
Ne moraju. Možete zatražiti, bez naknade, da Vaši osobni podaci ne budu uneseni u javni imenik pretplatnika.
 
Mogu li izbjeći primanje poziva i/ili poruka u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona?
Možete. Potrebno je da Vašem operatoru dostavite pisani zahtjeva za upis u Registar „NE ZOVI“, a upis u koji je besplatan. Više o navedenom registru i informaciju je li određeni broj upisan u isti možete dobiti pristupom aplikaciji e-Registar „NE ZOVI“.
 
Kako znam da pretplatnički broj koji zovem više nije u mreži moga operatora, a želim izbjeći plaćanje veće cijene poziva?
Ukoliko od svog operatora zatražite besplatno uključenje usluge obavijesti o prijenosu broja, dobivati će te obavijesti o mreži operatora u kojoj se nalazi broj koji pozivate. Također, putem aplikacije e-Prenosivost možete provjeriti status prijenosa broja, kao i mrežu u kojoj se neki broj trenutno nalazi.
 
Dobio sam poziv/poruku s nepoznatog broja. Uzvratio sam poziv/poruku i na slijedećem računu mi je taj poziv/poruka preskupo naplaćen? Što učiniti?
Budite oprezni kada dobijete poziv ili poruku s nepoznatog broja, posebno ako su u pitanju međunarodni brojevi ili brojevi s posebnom tarifom. Prije nego uzvratite na isti provjerite broj s Vašim operatorom. Ukoliko sumnjate da se radi o zlouporabi ili prijevari, o istome obavijestite svog operatora ili HAKOM.
 
Kako ću znati da sam nazvao broj usluge s posebnom tarifom?
Na početku poziva operator mora pustiti glasovnu poruku u kojoj je sadržana informacija o cijeni poziva i početku naplate. Nakon odslušane poruke imate kratko razdoblje (od najmanje 2 sekunde prije početka naplate poziva) u kojem možete prekinuti poziv ukoliko to želite.
 
Operator je pokrenuo ovrhu. Što mogu učiniti?
HAKOM nije nadležan za ovrhe. U pravilu možete uputiti prigovor sukladno uputi o pravnom lijeku koju ste dobili rješenjem o ovrsi i eventualno potražiti pravnu pomoć kod odvjetnika. Više informacija o istom možete naći na stranicama Ministarstva financija.
 
Kada HAKOM mjeri razine elektromagnetskih polja, u svezi zaštite ljudskog zdravlja?
Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (ZEK), HAKOM obavlja poslove mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka smetnja u radiofrekvencijskom spektru. U svezi Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja Ministarstva zdravstva, HAKOM obavlja proračune i/ili mjerenja kojima provjerava udovoljavaju li pojedine radijske postaje graničnim razinama elektromagnetskih polja, koje je spomenutim pravilnikom propisalo Ministarstvo zdravstva. Sama mjerenja se provode u slučaju osnovane sumnje na moguće stvaranje razina elektromagnetskog polja viših od graničnih vrijednosti utvrđenih tim pravilnikom (najčešće za osnovne radijske postaje mreža pokretnih komunikacija i mreža za odašiljanje radio i televizijskog signala).
 
Izdaje li HAKOM dozvole za postaje koje upotrebljava vojska?
Vojni sustavi, koji sukladno ZEK-u i podzakonskim propisima upotrebljavaju radiofrekvencijski spektar namijenjen za vojne primjene, čine to bez pribavljanja dozvole od HAKOM-a te sukladno tome nisu u nadležnosti HAKOM-a, već Ministarstva obrane.
 
Imam li pravo na naknadu za pravo puta?
Sukladno čl. 28. st. 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred HAKOM-om pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na njegovim nekretninama te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta.
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta pobliže propisuje kako se HAKOM-u dostavlja zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Vrste nekretnina, također su određene ovim pravilnikom. Visina naknade za pravo puta, s obzirom na vrstu nekretnine i površine, dana je tablicom u Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta.
Usluga e-Pravo puta omogućuje HAKOM-ovim korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta i izračunu visine naknade za pravo puta, čime se korisnicima olakšava popunjavanje i podnošenje zahtjeva te znatno ubrzava sam postupak izdavanja potvrde. Korištenje usluge e-Pravo puta je besplatno, vrlo intuitivno i jednostavno. Više na linku: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=8311
 
 
Dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu
 
Želim odjaviti dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu. Što napraviti?
Ukoliko ste odlučili odjaviti dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, potrebno je istu dostaviti poštom, u originalu, HAKOM-u na poništenje.
Također, ukoliko je došlo do promjene vlasnika plovila (ili bilo koje druge promjene podataka u navedenoj dozvoli), dozvola s promjenom vlasnika plovila nije prenosiva na drugu osobu, te da je obveza vlasnika (nositelja) dozvole da istu vrati na poništenje. Novi vlasnik je sukladno člancima 11., 12. i 14. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabu radiofrekvencijskog spektra (NN br. 45/12, 50/12, 97/14 i 116/17) dužan zatražiti izdavanje nove dozvole.
 
Što je potrebno za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu. Kako da ju zatražim?
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu možete podnijeti tako da na poštansku adresu HAKOM-a pošaljete ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu. Navedeni obrazac i naputak za izdavanje dozvole možete pronaći na našim internetskim stranicama, pod izbornikom RF spektar/Dozvole/Na plovilu.
Također, zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu najjednostavnije možete podnijeti putem aplikacije e-Plovila, dostupne na HAKOM-ovim internetskim stranicama www.hakom.hr, koristeći vidljivi izbornik s lijeve strane (e-Agencija/e-Dozvole/e-Plovila).
 
Dobio sam račune za plaćanje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a ne trebam više dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu. Da li sam dužan platiti navedene račune?
Nositelj dozvole plaća naknade određene Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17, 55/18 i 99/18) i Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 33/17). Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija prije početka slijedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za slijedeće obračunsko razdoblje.
 
 
 ispiši stranicu