Naputak za prijavu smetnji

NAPUTAK za prijavu smetnji

Prijava smetnji može se podnijeti HAKOM-u elektroničkom poštom uz obavezno slanje popunjenog i potpisanog obrasca Zahtjeva za istraživanje uzroka štetne smetnje telefaksom ili poštom.

Ukoliko prijavu smetnje šaljete elektroničkom poštom potrebno je ispunjen obrazac poslati kao privitak na adresu prijava nadzor@hakom.hr. Potpisan i ispunjen obrazac obvezni ste poslati poštom ili telefaksom na broj 01 700 70 70. Nakon što se vašoj prijavi odredi prioritet i postane radni zadatak, HAKOM će kontaktirati osobu navedenu u prijavi kako bi se smetnja istražila i otklonila. Napominjemo da se neće razmatrati prijave elektroničkom poštom za koje neće postojati i potpisani obrazac zaprimljen telefaksom ili poštom.

Ukoliko prijavu šaljete samo poštom ili telefaksom, obrazac je potrebno popuniti i potpisati.

Primjer popunjavanja obrasca zahtjeva.pdf


Napomena:

Potpisom na prijavi jamčite da ste upoznati s mogućnošću naknade stvarnih troškova HAKOM-u za posao istraživanja i mjerenje smetnji ukoliko se utvrdi sljedeće:

- smetnja je bila uzrokovana vlastitom opremom podnositelja zahtjeva koji je nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

- prijava smetnje radu komunikacijske opreme u frekvencijskom području propisnom općom dozvolom je bila neopravdana

U svim ostalim slučajevima HAKOM snosi u cijelosti sve troškove istraživanja i mjerenja smetnji.