e-┼Żalbe

Elektroničke komunikacije

HAKOM je nadležan rješavati sporove između korisnika i operatora tek nakon što je korisnik iscrpio mogućnost rješenja prigovora sa operatorom. Uputu kako se žaliti možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Podnesite zahtjev za rješavanjem spora elektroničkim putem. Upute za korištenje.

Napomena:
  • Ukoliko Zahtjev za rješavanje spora podnosite putem aplikacije e-žalbe moguće je priložiti maksimalno deset (10) pojedinačnih elektronskih datoteka u slikovnom (png, jpg itd.), MS Office (doc, docx, xls, xlsx itd.) i pdf formatu s tim da ukupna veličina predmetnih datoteka ne prelazi 10 MB. Ako dostavljate dokumente u slikovnom formatu, potrebno je uslikati samo dokument s jasno vidljivim sadržajem.
  • U slučaju da je iz dostavljenog Zahtjeva za rješavanje spora koji ste podnijeli putem aplikacije e-žalbe vidljivo da niste prošli gore propisani postupak prigovaranja kod operatora te niste dostavili potrebnu dokumentaciju vaš zahtjev će biti odbijen uz pojašnjenje što je potrebno dostaviti kako bi vaš zahtjev bio valjan.

Poštanske usluge

Uputu kako se žaliti na obavljanje poštanskih usluga možete naći u našoj rubrici Zaštita korisnika poštanskih usluga
 
Prava putnika u željezničkom prijevozu

Uputu kako se žaliti vezano uz prava putnika u željezničkom prijevozu možete naći u našoj rubrici Zaštita prava putnika u željezničkom prijevozu